ALGEMEEN
Deze disclaimer is van toepassing op elk bezoek dat u brengt aan de website van Internity (www.internity.me). Door het gebruik van de website accepteert u de volledige inhoud van deze disclaimer. Indien u niet akkoord bent met de disclaimer of een gedeelte daarvan, dan dient u geen gebruik te maken van de website.

INHOUD
De door Internity via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door Internity verstrekte informatie is (onder andere) ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en de volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten en/of weren worden ontleend.

VERANTWOORDELIJKHEID
Je hebt zelf controle over cookies en je kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookieinstellingen in je browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze je de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze je geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat je onze website niet (volledig) kunt gebruiken. Via het contactformulier op de website van Internity kun je berichten en vragen sturen naar de praktijk. Door dit formulier te gebruiken ga je akkoord met het verwerken van je gegevens door de website van Internity

AANSPRAKELIJKHEID
De op deze website verstrekte informatie is kosteloos en u erkent dat het onredelijk zou zijn om Internity aansprakelijk te stellen betreffende de website en de informatie die op de website is gegeven. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de website de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt Internity geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Tevens aanvaardt Internity geen aansprakelijkheid voor het raadplegen en het gebruik van de daarin opgenomen informatie. Internity aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites en de daarop/daardoor verstrekte informatie, die niet door Internity worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Internity. Internity kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

AUTEURSRECHTEN EN VERBODSBEPALING
De op de website opgenomen informatie, zoals teksten en fotomateriaal, genieten auteurs- en merkenrechtelijke bescherming. Behoudens door de wet gesteld, is het niet toegestaan de op de website of anderszins door Internity in welke vorm ook verstrekte informatie of gedeelten daarvan, zoals uittreksels, in welke vorm ook aan derden te verstrekken, deze te (doen) vermenigvuldigen, te (doen) verspreiden of op enigerlei andere wijze aan te wenden, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijk daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Internity. Het is evenmin, behoudens uitzondering door de wet gesteld, toegestaan door te of via een andere website dan wel middels andere digitale of folio middelen te verwijzen naar de website of het e-mail adres van Internity, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Internity.

WIJZIGINGEN
Deze disclaimer kan door Internity te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website van Internity gepubliceerd zijn. Wij adviseren u regelmatig kennis te nemen van de inhoud van de disclaimer zodat u op de hoogte bent van de meest recente inhoud daarvan.

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op geschillen betreffende de website en/of uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit het gebruik van de website voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Internity.

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!